Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego bluEstilo.com, obowiązujacy do dnia 24 grudnia 2014 r. (zwany dalej "Regulaminem")

I. Informacje o Sklepie Internetowym

Sklep internetowy bluestilo.com, działa pod adresami:  www.bluestilo.com,www.bluestilo.plwww.bluestilo.eu i prowadzony jest przez firmę Silesia Jeans Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, Rynek 19, 41-400 Mysłowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000504095, NIP: 2220897045. Adres do korespondencji: Silesia Jeans Sklep Internetowy; ul. Będzińska 80, 41-250 Czeladź.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu firma Silesia Jeans Sp. z o.o. zwana jest dalej „Silesia Jeans”, a sklep internetowy bluestilo.com  "e-sklep".

II. Strony transakcji

1.         Stroną dokonującą zakupów w e-sklepie jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej "Kupującym").

2.         Stroną dokonującą sprzedaży poprzez e-sklep jest Silesia Jeans sp. z o.o.

3.         E-sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

4.         Zrealizowana transakcja potwierdzona jest poprzez przekazanie Kupującemu dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

III. Ochrona danych i polityka prywatności

1.         Silesia Jeans jest Administratorem Danych Osobowych Klientów e-sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

2.         Kupujący rejestrując się w e-sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3.         Silesia Jeans przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.

4.         Silesia Jeans w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Kupującego innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie lub operatorzy płatności.

5.         Silesia Jeans za zgodą Kupującego przetwarza dane osobowe Kupującego w celach marketingowych.

6.         Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7.         Pozostałe prawa i obowiązki Kupującego w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

8.         Kupujący zapisując się na newsletter Silesia Jeans i/ lub e-sklepu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), przy czym może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

9.         Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie www e-sklepu.

IV. Produkty

1.         E-sklep oferuje towary (zwane dalej „Produktami”).

2.         Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu, co wynika z immanentnych cech fotografii i uwarunkowań technicznych wyświetlacza Kupującego, tym niemniej nie wpływa  to jednak na właściwości Produktu.

3.         Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie e-sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

4.         Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży produktu jest potwierdzenie przez e-sklep przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji.

5.         Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty e-sklepu są dostępne w ilościach ograniczonych, a realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpływu zamówień.

6.         E-sklep zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty e-sklepu niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów, u których zaopatruje się Silesia Jeans.

V. Ceny

1.         Wszystkie ceny opublikowane w polskojęzycznej wersji e-sklepu podawane są w polskich złotych (PLN),  zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto.

2.         Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Kupującego, a koszty dostawy określone są w e-sklepie odrębnie.

3.         E-sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów znajdujących się w ofercie e-sklepu.

4.         Zmiana cen w e-sklepie nie dotyczy zamówień w stosunku do których e-sklep przesłał e-mail (wiadomość elektroniczną) o gotowości realizacji zamówienia.

VI. Składanie i realizacja zamówienia

1.         W e-sklepie zamówienia mogą być składane przez Kupujących zarejestrowanych (posiadających konto w e-sklepie) lub niezarejestrowanych (nie posiadających konta w e-sklepie).

2.         Warunkiem złożenia zamówienia w e-sklepie jest  akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży w e-sklepie  oraz zasad polityki prywatności i zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3.         Zamówienia w e-sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy z wykorzystaniem procedury składania zamówienia dostępnej w aplikacji e-sklepu.

4.         W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest również złożenie zamówienia  telefonicznie pod numerem telefonu (32) 281 47 79, dostępnego w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) w godzinach od 09:00 do 17:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.         Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6.         Doręczenie zamówienia złożonego w e-sklepie przez Kupującego potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez e-sklep, która stanowi jedynie potwierdzenie dostarczenia zamówienia w postaci wiadomości elektronicznej na serwer e-sklepu (potwierdzenie otrzymania zamówienia Kupującego przez e-sklep).

7.         Obsługa e-sklepu po otrzymaniu zamówienia Kupującego rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji, a warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w e-sklepie.

8.         W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem w e-sklepie Kupujący zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji.

9.         W uzasadnionych przypadkach e-sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia, w szczególności, gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin i w  takiej sytuacji e-sklep może odstąpić od realizacji zamówienia, informując o tym Kupującego.

10.       Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do chwili otrzymania z e-sklepu wiadomości o potwierdzeniu realizacji zamówienia.

11.       Potwierdzenie zamówienia oznacza gotowość do realizacji zamówienia Gotowość realizacji zamówienia e-sklep potwierdza wysyłając do Kupującego wiadomość elektroniczną (e-mail), a treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Kupującego Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne w e-sklepie.

12.       Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości informującej o potwierdzeniu zamówienia. Ewentualne zmiany w zamówieniu Kupujący może wprowadzić wyłącznie poprzez kontakt z obsługą e-sklepu, wysyłając e-maila pod adres: sklep@bluestilo.com i wpisując w tytule e-maila: numer zamówienia i dane Kupującego.

13.       E-sklep będzie dokładał wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy i dogodny dla Kupującego, a okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów realizacji dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji zamówienia dostępne są w e-sklepie.

VII. Płatność

1.         W e-sklepie dostępne są następujące sposoby płatności za zamówienie:

a.         Płatność elektroniczna za pośrednictwem karty kredytowej, karty płatniczej, przelewu elektronicznego poprzez obsługujące e-sklep serwisy płatności elektronicznych;

b.         Przedpłatą na konto e-sklepu za pośrednictwem tzw. przelewu zwykłego;

c.         Gotówką w przypadku przesyłki pobraniowej  (tylko do 3000 zł brutto).

VIII. Dostawa i odbiór

1.         Informacje o kosztach dostawy znajdują się w e-sklepie oraz każdorazowo podawane są do informacji Kupującego w trakcie składania zamówienia w e-sklepie.

2.         Możliwe formy dostawy określone są w e-sklepie, a odbiór przesyłki z zamówieniem możliwy jest w miejscu (pod adresem) wskazanym przez Kupującego w zamówieniu lub w sklepie stacjonarnym Silesia Jeans, których wykaz wraz z adresami dostępny jest w e-sklepie.

3.         E-sklep dołoży wszelkich starań, aby zamówienia potwierdzone przez e-sklep do godziny 16:00 były realizowane w ciągu 24 godzin lub w najbliższym dniu roboczym, a w przypadku trudności w realizacji zamówienia w takim terminie e-sklep niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.

4.         W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji.

5.         W przypadku odbioru Produktów w sklepie stacjonarnym Silesia Jeans Kupujący zostanie poinformowany o terminie, w którym odbiór jest możliwy, a brak odbioru w tym terminie oznaczać będzie anulowanie zamówienia.

6.         Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem, a z chwilą odbioru przez Kupującego przesyłki na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

7.         E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego  w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

IX. Odstąpienie od umowy

1.         Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Kupujący, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.

2.         W e-sklepie Kupujący ma prawo dokonać zwrotu lub wymiany produktu w terminie 14 dni kalendarzowych od odbioru przesyłki, a szczegółowe informacje dotyczące procedury zwrotu i wymiany produktu znajdują się w e-sklepie.

3.         W celu usprawnienia procesu zwrotu lub wymiany produktów e-sklep udostępnia Kupującemu formularz zwrotu/wymiany produktu, który należy dołączyć do przesyłki ze zwracanym produktem.

4.         Kupujący, niezależnie od sposobu odbioru Produktu, jest zobowiązany do przesłanie zwracanego produktu na adres magazynu e-sklepu, wskazanego w Regulaminie jako adres korespondencyjny.

5.         Kupujący w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia do e-sklepu Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.         W celu odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy i przesłanie na adres sklepu na koszt i ryzyko Kupującego zakupiony Produkt w stanie niezmienionym (czysty, pozbawiony zapachu środków kosmetycznych takich jak na przykład kremy, perfumy itp.) wraz z dokumentem potwierdzającym zakup.

7.         Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Kupujący.

8.         E-sklep dokonana zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w formularzu zwrotu/wymiany niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym Produktem.

X. Reklamacje

1.         Produkty oferowane w e-sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne, a e-sklep będzie dokładał  wszelkich starań, aby prezentowane w e-sklepie i nabyte przez Kupującego Produkty były jak najwyższej jakości, tym niemniej w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad e-sklep na życzenie Kupującego wszczyna procedurę reklamacyjną.

2.         Silesia Jeans jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku.

3.         Każdy Produkt kupiony w e-sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z umową.

4.         Zgłoszenia reklamacyjne w e-sklepie składane są pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem reklamacje@bluestilo.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny  e-sklepu.

5.         Reklamację można złożyć także poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony e-sklepu oraz z załączonym dowodem zakupu, przesyłką kurierską lub poleconą przesyłką pocztową na adres korespondencyjny e-sklepu, z dopiskiem „reklamacja e-sklep”.

6.         Kupujący otrzyma z e-sklepu informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez e-sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

7.         W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji e-sklep przesyła do Kupującego produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w niezwłocznym terminie, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych ), e-sklep zaproponuje wymianę Produktu na inny lub zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny produktu, zależnie od decyzji Kupującego.

8.         W przypadku nieuwzględnienia reklamacji e-sklep odeśle do Kupującego Produkt stanowiący przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem odmowy uznania reklamacji.

9.         E-sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu Produktu lub przyjęcia Produktu reklamowanego w przypadkach przesłania przez Kupującego Produktu uszkodzonego lub dostarczenia do sklepu Produktu niekompletnego, zanieczyszczonego lub w innym stanie uniemożliwiającym przyjęcie Produktu przez e-sklep ze względów higieniczno-sanitarnych.

Postanowienia końcowe

1.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

2.         Silesia Jeans zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a zmiany te obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej e-sklepu, przy czym zmiany Regulaminu obowiązują w stosunku do zamówień złożonych w e-sklepie po opublikowaniu w e-sklepie zmiany Regulaminu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Regulamin Sklepu Internetowego bluEstilo.com obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku (zwany dalej "Regulaminem")

I. Informacje o Sklepie Internetowym

Sklep internetowy bluestilo.com, działa pod adresami:  www.bluestilo.com,www.bluestilo.plwww.bluestilo.eu i prowadzony jest przez firmę Silesia Jeans Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, Rynek 19, 41-400 Mysłowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000504095, NIP: 2220897045. Adres do korespondencji: Silesia Jeans Sklep Internetowy; ul. Będzińska 80, 41-250 Czeladź.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu firma Silesia Jeans Sp. z o.o. zwana jest dalej „Silesia Jeans”, a sklep internetowy bluestilo.com  "e-sklep".

II. Strony transakcji

1.         Stroną dokonującą zakupów w e-sklepie jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej "Kupującym").

2.         Stroną dokonującą sprzedaży poprzez e-sklep jest Silesia Jeans.

3.         E-sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

4.         Zrealizowana transakcja potwierdzona jest poprzez przekazanie Kupującemu dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

III. Ochrona danych i polityka prywatności

1.         Silesia Jeans jest Administratorem Danych Osobowych Klientów e-sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

2.         Kupujący rejestrując się w e-sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3.         Silesia Jeans przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.

4.         Silesia Jeans w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Kupującego innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie lub operatorzy płatności.

5.         Silesia Jeans za zgodą Kupującego przetwarza dane osobowe Kupującego w celach marketingowych.

6.         Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7.         Pozostałe prawa i obowiązki Kupującego w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

8.         Kupujący zapisując się na newsletter Silesia Jeans i/ lub e-sklepu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), przy czym może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

9.         Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie www e-sklepu.

IV. Produkty

1.         E-sklep oferuje towary (zwane dalej „Produktami”).

2.         Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu, co wynika z immanentnych cech fotografii i uwarunkowań technicznych wyświetlacza Kupującego, tym niemniej nie wpływa  to jednak na właściwości Produktu.

3.         Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie e-sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

4.         Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży produktu jest potwierdzenie przez e-sklep przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji.

5.         Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty e-sklepu są dostępne w ilościach ograniczonych, a realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpływu zamówień.

6.         E-sklep zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty e-sklepu niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów, u których zaopatruje się Silesia Jeans.

V. Ceny

1.         Wszystkie ceny opublikowane w polskojęzycznej wersji e-sklepu podawane są w polskich złotych (PLN),  zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto.

2.         Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Kupującego, a koszty dostawy określone są w e-sklepie odrębnie. Kupujący otrzymuje informację o kosztach dostawy przed zaakceptowaniem zamówienia.

3.         E-sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów znajdujących się w ofercie e-sklepu.

4.         Zmiana cen w e-sklepie nie dotyczy zamówień w stosunku do których e-sklep przesłał e-mail (wiadomość elektroniczną) o gotowości realizacji zamówienia.

VI. Składanie i realizacja zamówienia

1.         W e-sklepie zamówienia mogą być składane przez Kupujących zarejestrowanych (posiadających konto w e-sklepie) lub niezarejestrowanych (nie posiadających konta w e-sklepie).

2.         Warunkiem złożenia zamówienia w e-sklepie jest  akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży w e-sklepie  oraz zasad polityki prywatności i zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3.         Zamówienia w e-sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy z wykorzystaniem procedury składania zamówienia dostępnej w aplikacji e-sklepu.

4.         W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest również złożenie zamówienia  telefonicznie pod numerem telefonu (32) 281 47 79, dostępnego w dniach roboczych (poniedziałek-piątek) w godzinach od 09:00 do 17:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.         Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6.         Doręczenie zamówienia złożonego w e-sklepie przez Kupującego potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez e-sklep, która stanowi jedynie potwierdzenie dostarczenia zamówienia w postaci wiadomości elektronicznej na serwer e-sklepu (potwierdzenie otrzymania zamówienia Kupującego przez e-sklep).

7.         Obsługa e-sklepu po otrzymaniu zamówienia Kupującego rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji, a warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w e-sklepie.

8.         W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem w e-sklepie Kupujący zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji.

9.         W uzasadnionych przypadkach e-sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia, w szczególności, gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin i w  takiej sytuacji e-sklep może odstąpić od realizacji zamówienia, informując o tym Kupującego.

10.       Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do chwili otrzymania z e-sklepu wiadomości o potwierdzeniu realizacji zamówienia.

11.       Potwierdzenie realizacji zamówienia oznacza gotowość do realizacji zamówienia Gotowość realizacji zamówienia e-sklep potwierdza wysyłając do Kupującego wiadomość elektroniczną (e-mail), a treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Kupującego Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne w e-sklepie.

12.       Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości informującej o potwierdzeniu zamówienia. Ewentualne zmiany w zamówieniu Kupujący może wprowadzić wyłącznie poprzez kontakt z obsługą e-sklepu, wysyłając e-maila pod adres: sklep@bluestilo.com i wpisując w tytule wiadomości e-mail: numer zamówienia i dane Kupującego.

13.       E-sklep będzie dokładał wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy i dogodny dla Kupującego, a okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów realizacji dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji zamówienia dostępne są w e-sklepie.

VII. Płatność

W e-sklepie dostępne są następujące sposoby płatności za zamówienie:

a.         Płatność elektroniczna za pośrednictwem karty kredytowej, karty płatniczej, przelewu elektronicznego poprzez obsługujące e-sklep serwisy płatności elektronicznych;

b.         Przedpłatą na konto e-sklepu za pośrednictwem tzw. przelewu zwykłego;

c.         Gotówką w przypadku przesyłki za pobraniem  (tylko do 3000 zł brutto).

VIII. Dostawa i odbiór

1.         Informacje o kosztach dostawy znajdują się w e-sklepie oraz każdorazowo podawane są do informacji Kupującego w trakcie składania zamówienia w e-sklepie.

2.         Możliwe formy dostawy określone są w e-sklepie, a odbiór przesyłki z zamówieniem możliwy jest w miejscu (pod adresem) wskazanym przez Kupującego w zamówieniu lub w sklepie stacjonarnym Silesia Jeans, których wykaz wraz z adresami dostępny jest w e-sklepie.

3.         E-sklep dołoży wszelkich starań, aby zamówienia potwierdzone przez e-sklep do godziny 16:00 były realizowane w ciągu 24 godzin lub w najbliższym dniu roboczym, a w przypadku trudności w realizacji zamówienia w takim terminie e-sklep niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.

4.         W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji.

5.         W przypadku odbioru Produktów w sklepie stacjonarnym Silesia Jeans Kupujący zostanie poinformowany o terminie, w którym odbiór jest możliwy, a brak odbioru w tym terminie oznaczać będzie anulowanie zamówienia.

6.         Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem, a z chwilą odbioru przez Kupującego przesyłki na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.

7.         E-sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego  w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

IX. Odstąpienie od umowy

1.         Zgodnie z Ustawą o ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  Kupujący, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.

2.         W e-sklepie Kupujący ma prawo dokonać zwrotu lub wymiany produktu w terminie 14 dni kalendarzowych od odbioru przesyłki, a szczegółowe informacje dotyczące procedury zwrotu i wymiany produktu znajdują się w e-sklepie.

3.         W celu usprawnienia procesu zwrotu lub wymiany produktów e-sklep udostępnia Kupującemu formularz zwrotu/wymiany produktu, który należy dołączyć do przesyłki ze zwracanym produktem.

4.         Kupujący, niezależnie od sposobu odbioru Produktu, jest zobowiązany do przesłanie zwracanego produktu na adres magazynu e-sklepu, wskazanego w Regulaminie jako adres korespondencyjny.

5.         Kupujący w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia do e-sklepu Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.         W celu odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy i przesłanie na adres sklepu na koszt i ryzyko Kupującego zakupiony Produkt w stanie niezmienionym (czysty, pozbawiony zapachu środków kosmetycznych takich jak na przykład kremy, perfumy itp.) wraz z dokumentem potwierdzającym zakup.

7.         Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Kupujący.

8.         E-sklep dokonana zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki ze zwracanym Produktem, chyba że Kupujący wskaże inny sposób zwrotu uiszczonej zapłaty. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy bądź otrzymania paczki z oświadczeniem.

9.          Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, co oznacza, że konsument nie powinien korzystać z rzeczy w innym celu niż w celu jej przymierzenia.

X. Reklamacje

1.         Produkty oferowane w e-sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne, a e-sklep będzie dokładał  wszelkich starań, aby prezentowane w e-sklepie i nabyte przez Kupującego Produkty były jak najwyższej jakości, tym niemniej w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad e-sklep na życzenie Kupującego wszczyna procedurę reklamacyjną.

2.         Silesia Jeans jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego za wady Produktów.

3.         Każdy Produkt kupiony w e-sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady.

4.         Zgłoszenia reklamacyjne w e-sklepie składane są pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny  e-sklepu.

5.         Reklamację można złożyć także poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony e-sklepu oraz z załączonym dowodem zakupu, przesyłką kurierską lub poleconą przesyłką pocztową na adres korespondencyjny e-sklepu, z dopiskiem „reklamacja e-sklep”.

6.         Kupujący otrzyma z e-sklepu informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez e-sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

7.         W przypadku nieuwzględnienia reklamacji e-sklep odeśle do Kupującego Produkt stanowiący przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem odmowy uznania reklamacji.

Postanowienia końcowe

1.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

2.         Silesia Jeans zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a zmiany te obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej e-sklepu, przy czym zmiany Regulaminu obowiązują w stosunku do zamówień złożonych w e-sklepie po opublikowaniu w e-sklepie zmiany Regulaminu.

FB
Informacja o cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI strony internetowej www.bluestilo.com

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”.